header9.jpg
header5.jpg
 
 

 Nieuwsflitsen uit de Parochieraad

Door middel van deze nieuwsbrief wil de parochieraad van de Laurentiusparochie u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze parochie. Na elke parochieraadvergadering zullen wij hiervan een kort verslag maken en in een nieuwsbrief samenvatten. Deze nieuwsbrief wordt achter in de kerk gelegd en zal op de website worden geplaatst.

 

Oktober 2018 

 

Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP-viering)

Naast de Eucharistievieringen kennen we in onze parochie al vele jaren Woord- en Communievieringen. Hierin kan de diaken voorgaan, de pastor of parochianen. Om een duidelijk onderscheid te maken wat betreft de voorganger van een viering, is de term Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) ontstaan. In de naburige parochies van onze Regio Zuid-Oost is die naam al ingeburgerd. Wij willen ons aansluiten bij het bieden van meer duidelijkheid wat betreft de voorganger. We gebruiken de benaming Woord- en Communieviering als de diaken of de pastor voorgaat en de benaming Viering Onder leiding van een Parochiaan (VOP) als een parochiaan/parochianen voorgaan. Inhoudelijk verandert er niets. Het blijven allebei vieringen waarin de communie wordt uitgereikt. Uit de naam is meteen af te lezen wie er voorgaat tijdens de betreffende viering. Als er geen sprake is van Communie uitreiken tijdens een viering, spreken we van gebedsviering.

28 oktober regioviering in Lutjebroek. Thema: 'Gods Geest is als een vuur dat mensen samensmeedt'. Voorgangers zijn pater Peter Peelen van pastor Jules Post. Alle koren van deze parochie zullen de viering muzikaal begeleiden.

Voor deze viering worden alle parochianen in de regio uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om even na te praten met een kopje koffie of thee.

Gerard Lakeman, lid parochieraad vertegenwoordigt onze parochie in het regiobestuur.

Het priestergraf op het kerkhof is na de begrafenis van pastor Balk gerenoveerd en opgeknapt. De naam van pastor Balk is erbij gegraveerd.

De wetten rond de privacy zijn aangescherpt. Zo mogen er niet zomaar foto's worden geplaatst op websites en in bladen zonder toestemming van de betrokkenen. Als er een fotograaf bij een dienst of viering aanwezig is zullen de uitgeprinte regels hiervoor ter inzage in de kerk liggen. Ook liggen er formulieren waarin uw toestemming wordt gevraagd voor plaatsing.

Pastor Paul Vlaar is aangesteld om incidenteel in de regio ondersteuning te geven bij eucharistievieringen. Hij zal 2x per maand beschikbaar zijn om voor te gaan.

Een paar data om te noteren

          28 oktober regioviering in Lutjebroek, zie boven

          3 en 4 november jubileumvieringen voor Pater Peelen in Enkhuizen en Grootebroek

          11 november Sint Maartenviering aanvang 17.00 uur

Website van de parochie: www.phlh.nl         Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,


 

September 2018 

 

U heeft waarschijnlijk deze zomer de Nieuwsflitsen gemist maar vanaf heden zullen we u iedere maand weer op de hoogte proberen te houden van wat er besproken is in de parochieraadvergaderingen.

Gerard Lakeman zal ons in het vervolg vertegenwoordigen in het Regiobestuur. Hij volgt daar Jan Mekenkamp op die, na afloop van zijn termijn, zich heeft teruggetrokken uit ons parochiebestuur.

Vanaf september zijn in het weekend er weer twee vieringen in onze kerk.

Het nieuwe liturgierooster is weer beschikbaar en kunt u meenemen uit de kerk. Ook kunt u het vinden op de website van de parochie. Op de regiowebsite staan ook de vieringenroosters van de andere parochies in de regio.

Het idee is om wanneer er tijdens een viering 'samenzang' op het rooster staat een 'mixkoor' te laten zingen. Leden van de koren kunnen dan, voor zover mogelijk meezingen. De eerste keer dat het heeft plaatsgevonden was al een succes.

De penningmeester meldt dat de parochie een legaat van de familie Balk heeft ontvangen van € 5000,-.

Mevrouw Ria Visser-Besseling is toegevoegd aan de Oecumenische werkgroep. Wij wensen Ria een prettige en vruchtbare tijd in de werkgroep.

Een paar data om te noteren

          9 september                 Ziekenzondag in de protestantse kerk

          15 september               Oecumenische Vredesviering

          28 oktober                   Regioviering in Lutjebroek

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,


 

Maart 2018 

Bericht van Pater Peter Peelen sj.

Administrator regio Westfriesland ZO!

 

Afscheid kapelaan Pawel Banasza

Helaas moet ik u als administrator van de regio Westfriesland ZO! vertellen dat kapelaan             
Pawel Banaszak – vooral werkzaam in de parochies Bovenkarspel en Lutjebroek – door de       
Bisschop is gevraagd om in een andere plaats in ons bisdom te gaan werken.
Kapelaan Pawel zal tot en met Pasen werkzaam zijn en blijven in onze regio.
Ik wil Pawel alvast hartelijk bedanken voor zijn liefdevolle inzet voor onze gemeenschappen en de regio.
De Bisschop kon me helaas nog niet verzekeren dat er direct een opvolger is. We zullen elkaar dus in deze situatie stevig moeten ondersteunen. Vanzelfsprekend is daar een rol weggelegd voor het regiobestuur en de zes parochieraden.
Ik vertrouw op onze creativiteit, moed en steun in deze:...immers regio ben je met en voor elkaar.

Bovenstaand bericht over het vertrek van kapelaan Pawel Banaszak heeft ook consequenties voor o.a. onze vieringen. Gebleken is dat de liturgiegroepen en ieder die er bij betrokken is zich willen inzetten om de vieringen zoveel mogelijk volgens het rooster te laten verlopen.

 

De Jaarrekening 2017 is door het bisdom goedgekeurd.

 

Het doopgedenkteken, gemaakt door de heer Nico Besseling, is geplaatst bij het doopvont.

 

De Oecumenische werkgroep is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Cees Ruitenberg, tel: 562405.

 

De uitvaartgroepen van onze parochie en die van de Lucasparochie in Venhuizen gaan met elkaar samenwerken. De groepen willen beschikbaar zijn – als het nodig is – om in beide parochies de uitvaarten te verzorgen.

 

Een paar data om te noteren

                        10 mei             Kermisbrunch

                        15 juli              Laurentiusdag

 

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl

Met vriendelijke groet,

 

 


 

 Januari 2018

 

De parochieraad wil iedereen die heeft meegeholpen om de kerk in een feestelijke kerstsfeer te brengen en de kerstvieringen en de oudejaarsviering goed te laten verlopen en tot een prachtig geheel te maken hiervoor hartelijk bedanken.
Bezoekersaantallen waren:
Kinderdienst 580, 20.00 uur 404, 22.00 uur 225.
Eerste Kerstdag 140 en de oudejaarsviering 157.

 

De opbrengst van de kerstcollectes bedraagt: € 2401,55 waarvan de helft, ruim € 1200,- is overgemaakt naar de Stichting Holland Building Nepal. De stichting heeft ons inmiddels heel hartelijk bedankt voor deze prachtige gift.

 

Wie heeft er mooie foto's gemaakt tijdens een van de kerstdiensten en wil deze delen? Neem contact op met het Hans Burgmeijer tel. 562516.

 

De heer Gerard Lakeman is per januari toegetreden tot de parochieraad. We gaan uit van een goede en vruchtbare samenwerking en heten Gerard hartelijk welkom. Jan Mekenkamp heeft, na 8 jaar afscheid genomen. Wij danken Jan voor het vele werk wat hij voor onze parochie verricht heeft. Jan blijft voorlopig nog onze vertegenwoordiger in het regiobestuur.

 

De leerlingen van de groepen 7/8 van het basisonderwijs in Hoogkarspel ontvangen een boekje over de Tweede Wereldoorlog met hierin uitleg wat er toen in Hoogkarspel is gebeurd. Het is geschreven in de vorm van een wandeling. Er zijn foto's in opgenomen van de periode 40 – 45 en heden. De parochie heeft bijgedragen in de financiering. 

 

De Oecumenische werkgroep vraagt versterking. Voelt u er iets voor om deel te nemen aan deze werkgroep die zich inzet voor de saamhorigheid in onze gemeenschap neem dan contact op met Cees Ruitenberg, tel: 562405.

 

 Een paar data om te noteren

                        4 maart 2018              vertelconcert 'De Grens'

                        10 mei                         kermisbrunch

 

 

Website van de parochie: www.phlh.nl

Regiowebsite: http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/

Met vriendelijke groet,